• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΒΕΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24% Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.243,70€,ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 9.465,00€, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 27.649,00€, και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.600,00 €, με συνολικό προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως και όλα τα έγγραφα του έργου και του διαγωνισμού , ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/10/2019 , ημέρα Τρίτη…
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 14:09

Δήμος Δωδώνης - Επίσκεψη Πρωθυπουργού

 Τα βασικά ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος Δωδώνης κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Τη δυνατότητα να θέσει τα μεγάλα και χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής είχε ο Δήμαρχος Δωδώνης, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού κλιμακίου στην περιοχή. Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης, όπου του πρόσφερε αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψη και είχε την ευκαιρία να συζητήσει τόσο θέματα για το μνημείο όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Έτσι, επανέφερε το παλαιότερο αίτημα για ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, όπως και την καταχώριση των μολύβδινων χρηστηρίων (γνωστά…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Κυριακή 17 / 9 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 7267 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.806,45€ ΦΠΑ : 24.193,55 €). Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από: Δήμος Δωδώνης ίδια έσοδα (Ανταποδοτικά τέλη) Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κριτήριο για την ανάθεση της…
Τους τέσσερις νέους αντιδημάρχους όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης. Αντιδήμαρχοι, με θητεία έως τις 31.12.2020, ορίστηκαν οι: - Νίκος Λώλος, με ευθύνη το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Διαφάνειας και τα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων. Επίσης, υπό την ευθύνη του τέθηκαν οι κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου. - Βασίλης Χήρας, με ευθύνη το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και το Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, του ανατέθηκαν οι κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου. - Πέτρος Βασιλείου, με ευθύνη το Γραφείο Τεχνικών Έργων και Μελετών, το Γραφείο…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αριθ. Πρωτ. 7107 Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή Ταχ. Κώδικας: 455 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 191 /2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αφού έλαβε υπόψη, Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως…
Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 34.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24% Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.600,95€ ΤΕΧΝΙΚΑ 14.402,00€ και ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 4.029,00 €, με συνολικό προϋπολογισμό 34.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως και όλα τα έγγραφα του έργου και του διαγωνισμού , ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/09/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με το σύστημα…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech