• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα & Δελτία Τύπου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΤΕ Ειδικότητα : ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩN (ΣΟΧ1/2018) (Ακολουθεί συνημμένος πίνακας)
Ο Δήμος Δωδώνης φιλοξένησε την 8η διακρατική συνάντηση του δικτύου INT-HERIT και υποδέχθηκε τους εταίρους από τις υπόλοιπες οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο. Η αντιπροσωπεία των διακρατικών εταίρων φιλοξενήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης όπως επίσης στο Βιωματικό Μουσείο της Πέρδικας και το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Σκλίβανης. Παράλληλα είδαν από κοντά την διαδικασία απόσταξης τσίπουρου, στην εκδήλωση που οργάνωσε η Φιλοπρόοδος Κίνησης Κοπάνης με σκοπό την προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο βασικός κορμός των εργασιών διεξήχθη στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στην Τοπική Κοινότητα Δωδώνης, όπου έγινε εκτενής παρουσίαση του Δήμου αλλά και παρεμβάσεων που υλοποιούνται τόσο στον…
Εκ μέρους της κοινοπραξίας "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - ΨΑΡΡΑΣ Ι." αναδόχου της μελέτης Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινάει το Κτηματολόγιο! Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει για τρεις μήνες. Η συμμετοχή των πολιτών είναι υποχρεωτική, αλλιώς επέρχονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δε θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις αρχικές Εγγραφές ως "αγνώστου ιδιοκτήτη" και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι πολίτες: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ τα απαραίτητα…
Σε μειώσεις των τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Δωδώνης, κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Παράλληλα διατηρεί το κοινωνικό τιμολόγιο για πολύτεκνους, τρίτεκνους και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Με τις νέες μειώσεις ο Δήμος στέκεται αρωγός των νοικοκυριών τα οποία είναι αντιμέτωπα με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και η Δημοτική Αρχή δείχνει απόλυτη συνέπεια σε όσα είχε δεσμευτεί. Υπενθυμίζεται ότι το 2014 και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων, η Δημοτική Αρχή είχε προχωρήσει σε γενναία μείωση των τελών, τα οποία από τότε παρέμειναν σταθερά παρά τις συνεχείς περικοπές πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αξιοσημείωτη είναι…
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 12:56

Ενημερωτική συνάντηση για τα παιδιά

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Δωδώνης, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων, πραγματοποιούν ενημερωτική συνάντηση στις 06 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 έως 14:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγία Κυριακή Θεριακησίου). Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των πολιτών, προκειμένου να επωφεληθούν των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ως ένα από τα 11 πανελλαδικά δίκτυα των Παιδικών Χωριών SOS) και, κυρίως, η ενημέρωση των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση των γονέων και στην ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους γονείς και, κυρίως,…
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», Του αρ. 8453/9-11-2018 πρωτογενούς αιτήματος που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003982713 Την αρ.174/2018 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου. Την από 25/10/2018 Τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech