• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Ανάρτηση ανακοίνωσης του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με αριθμό 45578 / 3983 και θέμα: " Για την ανάθεση ̟παρ’ ε̟πιτρο̟ής, µε λήψη κλειστών ̟προσφορών µίσθωσης ενός (1) Λαστιχοφόρου ή Ερ̟υστριοφόρου Φορτωτή, ελάχιστης ι̟̟οδύναµης 90 HP. "
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 08:56

Ανάρτηση ανακοίνωσης του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με αριθμό 45578 / 3983 και θέμα: " Για την ανάθεση ̟παρ’ ε̟πιτρο̟ής, µε λήψη κλειστών ̟προσφορών µίσθωσης ενός (1) Λαστιχοφόρου ή Ερ̟υστριοφόρου Φορτωτή, ελάχιστης ι̟̟οδύναµης 90 HP. "

     "Προκειµένου η Υ̟ηρεσία µας να προβεί στην ανάθεση εργασιών για την «Συντήρηση δασικών δρόµων – άρση κατα̟τώσεων- ∆ηµοσίων ∆ασών ̟εριοχής ∆ήµων Βορείων Τζουµέρκων και ∆ωδώνης » για το έτος 2015 και λόγω του ε̟πείγοντος της εκτέλεσης των έργων αντι̟πυρικής ̟ροστασίας της τρέχουσας αντι̟πυρικής ̟εριόδου, η αρµόδια ε̟πιτρο̟πή του αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81, θα δεχθεί κλειστές ̟προσφορές για τη µίσθωση ενός (1) Λαστιχοφόρου ή Ερ̟πυστριοφόρου Φορτωτή ελάχιστης ι̟̟ποδύναµης 90 HP α̟πό Πιστώσεις Πράσινου Ταµείου (Ειδικού Φορέα ∆ασών) έτους 2015 την 7η  του µηνός Αυγούστου, ηµέρα Παρασκευή του έτους 2015 και ώρα 11:00 ̟π.µ. (λήξη κατάθεσης ̟προσφορών), χωρίς άλλη ανακοίνωση. (Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο έγγραφο παρακάτω)"

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 09:24

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech