• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Διακήρυξη Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 09:18

Διακήρυξη Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών Κύριο

Ο Δήμος Δωδώνης  διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 και ώρα 11:00 πμ (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα,  θα   διεξαχθεί     Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 & 117 του Ν.4412/2016 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών».

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011360643 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών».

 

H  προμήθεια «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών»  συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες α) CPV 42993100-4 «Συσκευές χλωρίωσης» και β) CPV 39812500-2 «Στεγανωτικά»

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών» , με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης  11/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωδώνης, ανέρχεται στο ποσό των 59.997,50 ΕΥΡΩ (Χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 74.396,90 ΕΥΡΩ (Με ΦΠΑ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Δωδώνης, (Αγία Κυριακή Θεριακησίου 45500 Ιωάννινα) , μέχρι τις  20/7/2020 και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης : (www.dodoni.gr.).

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ της ΕΑΑΔΗΣΥ, προσαρμοσμένη σύμφωνα με το άρθρο 116 και 117 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ για προμήθειες με προϋπολογισμό κάτω των 60.000,00 € προ ΦΠΑ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.199,95 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωδώνης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες..

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα αναγράφονται στα άρθρα 2.2.7 και  2.4 της διακήρυξης.

 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δωδώνης αρμόδιος Υπάλληλος Παπαδημητρίου Σπύρος  (τηλ.: 2654360100, Φαξ: 2654360120), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech