• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • Ορισμός αντιδημάρχων του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 31/12/2020
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 09:55

Ορισμός αντιδημάρχων του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 31/12/2020 Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αγία  Κυριακή,  11 Σεπτεμβρίου  2019
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                     Αριθ. Πρωτ.  7107
Ταχ.Δ/νση: Αγία Κυριακή
Ταχ. Κώδικας: 455 00
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  191 /2019
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
         Αφού έλαβε υπόψη,
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698 τ. Β΄) για τον Δήμο Δωδώνης, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 9693 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δωδώνης έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (Φ.Ε.Κ. 3332/Β΄/2013).
 10. Tην υπ αριθμόν 91/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με την οποία ανακηρύχτηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί καθώς κι ο εκλεγείς Δήμαρχος και οι εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κάθε συνδυασμού.
 11. Την υπ΄ αριθμόν 671/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β΄) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθμόν 91/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ως προς την κατανομή των εδρών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

 1. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/09/2019 μέχρι  31/12/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

       Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΛΩΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην  και κατά τόπο αρμοδιότητες:

     α. Καθ’ ύλην  Αρμοδιότητες:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
 • Του Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων

      β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

 

      Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

    α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού
 • Του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου :     

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

 

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟ, και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Τεχνικών Έργων και μελετών
 • Του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
 • Του Γραφείου Ύδρευσης- Αποχέτευσης

 

β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Σελλών:     

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

 

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

    α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

  β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Δωδώνης:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

 

 1. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:
 • Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, δικαιολογητικά και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες στον καθένα καθ ύλη αρμοδιότητες.
 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

 

 1. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων και εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
 2. 4. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
 3. Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

 1. 6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι με την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά.

     Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης., και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

                                                    

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 10:33

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech