• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • Προμήθεια μηχανημάτων έργου Οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 11:07

Προμήθεια μηχανημάτων έργου Οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης Κύριο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αγ. Κυριακή  5 / 7 / 2019

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ:  5464

ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

 

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Διακηρύσσει

 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την

 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου Οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης

 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο  ποσό των 263.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  212.741.94€ ΦΠΑ : 51.058,06 €).

 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από:

 

 1. ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ποσό 235.000,00 €
 2. Δήμος Δωδώνης ίδια έσοδα ποσό 28.000,00 €

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

Υπό προμήθεια είδη

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ M. (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

ΟΜΑΔΑ  Α.

Χωματουργικό μηχάνημα  με τον συνοδευτικό του  εξοπλισμό (δίσκο δημιουργίας τάφρου βάθους 60εκ.  και   πλάτους 20εκ).

 

ΤΕΜ

1

80.645,16

80.645,16

2

ΟΜΑΔΑ  Β.

Ημιφορτηγό ημικάμπινo πετρελαιοκίνητo κυβισμού 2300-2500 cc με κίνηση 4χ4

ΤΕΜ

4

22.177,42

 

88.709,68

3

ΟΜΑΔΑ  Γ.

Λεπίδες αποχιονισμού για ημιφορτηγό 4χ4

ΤΕΜ

2

7.661,29

15.322,58

4

Αλατιέρες για ημιφορτηγό 4χ4

ΤΕΜ

2

6.370,97

12.741,94

5

Δεξαμενές πυρόσβεσης για ημιφορτηγό 4χ4

ΤΕΜ

2

7.661,29

15.322,58

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

212.741,94

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

51.058,06

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

263.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

               

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/7/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

 

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

                                                     

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 15/2018 τεύχος μελέτης του Δήμου Δωδώνης, στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για μία ή περισσότερες ομάδες (τμήματα). 

Προσφορές που αφορούν τμήματα (είδη) ΟΜΑΔΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) που ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων € και 84 λεπτών (4.254,84€) για το σύνολο του προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Γ).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ΟΜΑΔΕΣ) της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (ΟΜΑΔΩΝ)  (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 ήτοι έως 10/5/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 

               

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

Ντακαλέτσης Χρήστος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech