Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 09:52

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κύριο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αγ. Κυριακή  12 / 3 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ:  2018

ΔΗΜΟΣ  ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

προκηρύσσει

 

Συνοπτικό  διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την

 

«Προμήθεια Σκυροδέματος Δ.Ε. Σελλών»

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και μεταφορά ετοίμου Σκυροδέματος C16/20, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δωδώνης για το έτος 2019.

Τα προς προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση (αποκατάσταση των φθορών) του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δωδώνης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο  ποσό των 69.990,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  56.444,00 € ΦΠΑ : 13.546,56 €).

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Δωδώνης και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 30-7135.018 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δήμος Δωδώνης (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) Αγία Κυριακή Θεριακησίου 45500 Ιωάννινα  σε δημόσια συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού την 28/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την προϋπόθεση ότι τα προς προμήθεια είδη πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

               

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/3/2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  10:00 πμ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

 

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.[1]

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική έκθεση, κλπ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης http://www.dodoni.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2654360104 του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος Παπαδημητρίου Σπυρίδων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

               

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 09:59

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech