• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ/Χ ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΟΒΟΥ
Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 10:42

Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ/Χ ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΟΒΟΥ

 1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «με προϋπολογισμό 70.0000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24%

 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 882,70€, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  11.957,70€ και ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 28.743,60€, με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση  & ΦΠΑ 24%).

 1. 2. Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/3/2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00    π.μ. με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 1 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ    και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε)Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων

 

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Ειδικά για τους προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α1 τάξη και άνω) καθώς και τα αντίστοιχα πτυχία των μητρώων περιφερειακών ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακών μητρώων).Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 23.4 της διακήρυξης.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.129,00 ευρώ με ισχύ αυτής  6 μηνών και 30 ημερών έως   19/10/2019από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 56.000,00€ ΣΑΕ 055 και 14.000 ΣΑΤΑ (Κ.Α.30-7323.232)Προκαταβολή δε  θα χορηγηθεί.

 

 1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα ημέρες(360) από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή .

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                            ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 10:50

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech