• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 11:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ

Ο Δήμος Δωδώνης, κατ’ εφαρμογή :

1) Της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (αα) παρ. 8β  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών

και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«ΠΡΟΤΑΣΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΔΩΔΩΝΗΣ»

, Προϋπολογισμού    175.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. .

Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg IPA II «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020» Milestones II  και από πόρους του Δήμου Δωδώνης.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον K.A. 64-7341.002 του προϋπολογισμού Δήμου για το έτος 2019 με το ποσό των 175.000,00€ 

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του υπογείου, του ορόφου και του περιβάλλοντος χώρου σε υφιστάμενο κτίριο σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 14.952,07 τ.μ. στη Δωδωνούπολη, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων Π. Ηπείρου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που  είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την αριθ. 200/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

 

Ευαγγελία Ζητούνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ευγενία Γεωργαλή Γεωτεχνικός ΠΕ

 

Με αναπληρωτές τους:

 

Χαράλαμπος Ρουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αγγελική Δογορίτη  Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της

επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  ΤΡΙΤΗ 26-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

 

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών , θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α). του Δήμου :  www.dodoni.gr 

β). του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       Ο Αν/της Προϊστάμενος  Τμήματος

                                                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                    Γιώργος Ναούμ                                

                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

 

 

Ε.Δ. :

Φ. Έργου    

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 18:23

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech