• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ – Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 09:49

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ – Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ Κύριο

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση  4.3.4

«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

                                                                                               

                                                           Αγία Κυριακή Θεριακησίου 5/2/2019   

                                                           Α.Π.     901

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ – Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ »

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ διακηρύττει ότι την 28 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.00μμ π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) , θα διεξαχθεί  ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν. 4412/2016.)   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ. Δερβιζιάνων – Δ.Δ. Γεωργάνων έως Δ.Δ. Αχλαδέας Επικαιροποίηση)».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006134662 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο  «Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ. Δερβιζιάνων – Δ.Δ. Γεωργάνων έως Δ.Δ. Αχλαδέα ».  ο Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 79023 και το CPV:45233120-6

Το έργο  συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΪΑ ποσού 400.202,38€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου , με βάση τη μελέτη που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 401.612,91 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 498.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.

 

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΜΕ υπόδειγμα τύπου Β βάσει του Ν4412/2016.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

                α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

                β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

          2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

          3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των

             παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

            Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή  

            προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που

            να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

                 Ειδικά για τους προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα  

         πρέπει να  δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑ (1η τάξη και άνω).  Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα

         αναγράφονται στην παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης.

 

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 8.032,26 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωδώνης.  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30ημερών έως 28-9-2019  από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι  360 (τριακόσιες εξήντα)  ημερολογιακές ημέρες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210018

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Δωδώνης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δωδώνης, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Ναούμ  (τηλ.:2654360136     Φαξ: 2654360134 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 10:01

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech