• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2019
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 12:39

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2019 Κύριο

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 3. Του αρ. 8453/9-11-2018 πρωτογενούς αιτήματος που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003982713
 4. Την αρ.174/2018 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.
 5. Την από 25/10/2018 Τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια

 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2019»

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  188.525,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24 %  για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  και έως  31/12/2019

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  http://www.promitheus.gov.gr και μπορεί να αναζητηθεί με συστημικό αριθμό 66905

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κεφάλαια και Παραρτήματα της αρ. 8727/21-11-2018  Διακήρυξης

 

 

 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς

Ημερομηνία δημοσίευσης στο      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Ημερομηνία έναρξης  Υποβολής Προσφορών

Καταληκτική Ημερομηνία  Υποβολής Προσφορών

http://www.promitheus.gov.gr

26/11/2018

 

26/11/2018

10:00:00 πμ

 

19 / 12 / 2018

10:00:00 πμ

 

 

Πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης

 • Στον Διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr 
 • Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dodoni.gr .

 

 • Δικαιούμενοι συμμετοχής
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[1]
 3. Καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων εντός δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση επί ποινή αποκλεισμού, ότι θα ανεφοδιάζει με δικά του μέσα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου καθημερινά, στην έδρα του Δήμου καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες αυτού.
 • Εγγυήσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής[2], που ανέρχεται στο ποσό των Χίλια Πεντακόσια Είκοσι € και 36 λεπτά (1.520,36).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 19 / 4 /2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 

[1]        Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech