Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 12:46

Διαγωνισμός έργου "Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού" Κύριο

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση γηπέδου Ρωμανού », με προϋπολογισμό 184.000,00 ΕΥΡΩ. με Φ.Π.Α. 24%

 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  28.304,56€ και ΤΕΧΝΙΚΑ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 80.942,00€ με συνολικό προϋπολογισμό 184.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα, αναθεώρηση  & ΦΠΑ 24%).

2 Προσφέρεται ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dodoni.gr.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΜΕ υπόδειγμα τύπου Β βάσει του Ν4412/2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2654360133,2654360138  FAX επικοινωνίας 2654360120.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στις 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 14.00  με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ 2α του Ν. 4412/2016.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

 

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Ειδικά για τους προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (Α2 τάξη και άνω). Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης.

 

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.967,74 ευρώ με ισχύ αυτής  6 μηνών και 30ημερών έως 12/7/2019 από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Κ.Α. 2017ΕΠ53000002) σε ποσό 120.000,00€ και 64.000,00 από ΣΑΤΑ Δήμου Δωδώνης Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

  1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή .

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 13:05

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech