Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018 11:03

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κύριο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

Προκηρύσσει

 

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας « Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 5 του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», προϋπολογισμού  56.685,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δωδώνης

Οδός: Αγία Κυριακή Θεριακησίου

Ταχ.Κωδ.: 45500 Ιωάννινα

Τηλ.: 2654360100

Telefax: 2654360120

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: http://www.dodoni.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.dodoni.gr και www.eprocurement.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Δωδώνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV:
 • 71621000-7 «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών»
 • 79341100-7 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης»
 • 79952000-2 «Οργάνωση εκδηλώσεων»
 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας

- Π.Ε.1. Διαχείριση και συντονισμός

- Π.Ε.2. Πληροφόρηση και δημοσιότητα

- Π.Ε.3. Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών

- Π.Ε.5. Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα

του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα  «Interreg-IPA II CBC Greece-Albania 2014-2020».  

 1. 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
 2. 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής[1], που ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων δεκατεσσάρων € και είκοσι επτά λεπτών ( 914,27 €).

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

Κ1

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου - Ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων αυτών στην προσέγγιση του έργου

30%

Κ2

Μεθοδολογία Προσέγγισης και υλοποίησης του έργου: οργάνωση, εργαλεία, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα

40%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α           

70%

ΟΜΑΔΑ Β

Κ3

Πληρότητα και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας έργου και κατανομής εργασιών

10%

Κ4

Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής & Ομάδας Έργου Αναδόχου

20%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β           

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100%

 

 

 1. 8. Παραλαβή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 26/11/2018 και ώρα 10.00 πμ στην Ελληνική Γλώσσα και υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από διαβιβαστικό έγγραφο (έγγραφο υποβολής προσφοράς) για την πρωτοκόλλησή τους.

Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 5 του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

Αριθμός Διακήρυξης : 8283/2018

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/11/2018 και ώρα 10:00 πμ

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στα στοιχεία του αποστολέα (υποψηφίου) περιλαμβάνονται η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισμό.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Οι προσφορές αυτές θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα περιλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε θα αποσφραγίζονται.

 1. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι μήνες απο την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. 11. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7341.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 08:37

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech