• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 08:00

∆ιακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Το Π.∆ 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81) 2.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/81«Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 3. Την υπ΄αριθµ.211/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 4.Την 140/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Προκηρύσσει Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ Μυροδάφνης το οποίο θα λειτουργήσει ως «Καφεπαντοπωλείο – Ψησταριά» Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17ην Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Τέταρτη και ώρα 10,00 π.µ έως 10,30 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής: Καθορίζει τους όρους διενέργειας της δηµοπρασίας ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1ο : Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη. ΑΡΘΡΟ 2ο: Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δηµοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ΄αυτό, από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών ∆ηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσο µε το 1/10 (ένα δέκατο) του οριζοµένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 60,00 € που θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το ανωτέρω ποσοστό επί του µισθώµατος που επιτεύχθηκε . ΑΡΘΡΟ 3ο : Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δηµοπρασίας, πριν την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει σ΄ αυτή νόµιµο πληρεξούσιο. ΑΡΘΡΟ 4ο : Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 5ο : : Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και υπεύθυνος µετά τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6ο : Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας από τον κατά νόµο έλεγχο της νοµιµότητας. ΑΡΘΡΟ 7ο : Ως κατώτατο όριο µισθώµατος ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) το µήνα ήτοι εξακοσίων ευρώ (600,00 €) ετησίως, για τα δύο πρώτα χρόνια,` µε αναπροσαρµογή του µισθώµατος µετά τα δύο, 75% της µεταβολής του ∆ΤΚ,
όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ του προηγουµένου, της υπογραφής του συµφωνητικού µηνός. ΑΡΘΡΟ 8ο : Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις κάθε έτος και η πρώτη θα καταβάλλεται µέχρι 10 Ιουνίου εκάστου έτους και η δεύτερη µέχρι 10 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη δόση του µισθώµατος θα καταβληθεί µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και για όσους µήνες υπολείπονται µέχρι το τέλος Ιουνίου ή ∆εκεµβρίου ανάλογα µε την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 9ο : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Περιφέρεια Ηπείρου, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση, που έχει κατατεθεί, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια. ΄Αρθρο 10ο : Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. ΑΡΘΡΟ 11ο : Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 12ο : Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου ,τις υπέρ αυτού δουλείες ,τα όρια αυτού και γενικά το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Οφείλει δε να αναφέρει εγκαίρως τυχόν ζηµιές και καταπατήσεις και τυχόν γενοµένη ζηµία . ΑΡΘΡΟ 13ο : Ο µισθωτής υποχρεούται να έχει το κατάστηµα σε όλη τη διάρκεια της µίσθωση σε λειτουργία. ΑΡΘΡΟ 14ο Ο µισθωτής υποχρεούται, και όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το µισθίο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 15ο : Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση ,του µισθίου, από το µισθωτή. ΑΡΘΡΟ 16ο : Οι εργασίες επισκευής, στις οποίες θα προβεί ο µισθωτής θα γίνονται υπό την επίβλεψη του ∆ήµου και θα βαρύνουν τον ίδιο. Η δαπάνη επισκευής, ανακαίνισης και διαµόρφωσης του κτιρίου ,ρεύµα, νερό και λοιπά κοινόχρηστα (υπάρχει αυτονοµία θέρµανσης του καταστήµατος) βαρύνουν τον µισθωτή. ΑΡΘΡΟ 17ο: Ο µισθωτής θα κάνει χρήση του προαύλιο χώρου σε ακτίνα πέντε (5) µέτρων από το κατάστηµα και θα διατηρεί όλους τους χώρους καθαρούς. Ο προαύλιος χώρος θα είναι στη διάθεση του ∆ήµου οποτεδήποτε αυτός ζητηθεί και ουδεµία παρέµβαση θα γίνει σ΄αυτόν. ΑΡΘΡΟ 17ο: Περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων ∆ήµου, και της Τοπικής Κοινότητας Μυροδάφνης και την ιστοσελίδα του ∆ήµου τα δε έξοδα δηµοσίευσης , της σύνταξης του µισθωτηρίου συµβολαίου ή συµφωνητικού θα βαρύνουν τον µισθωτή.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech