Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 07:54

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κοιν. Κατάστηµα Μυροδάφνης

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου  ∆ωδώνης                                         ∆ιακηρύσσει   ότι:      Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση του Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ  Μυροδάφνης  το οποίο θα λειτουργήσει , ως « Καφεπαντοπωλείο-Ψησταριά» µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα)  50.00  € µηνιαίως   .    Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17/10/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.µ έως 10,30 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.    Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί  όλοι οι ενδιαφερόµενοι   αφού προσκοµίσουν  γραµµάτιο κατάθεσης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισµένης Τράπεζας  ποσού 60,00 € υπέρ του ∆ήµου.  Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του ∆ήµου ∆ωδώνης , απ΄ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν  γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια υπάλληλος Παρθενία Λέφα τηλ 2654360126).   

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 08:00