• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Αβγού
Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 09:39

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Αβγού

 Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου  ∆ωδώνης                                         ∆ιακηρύσσει   ότι:      Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τ.Κ  Αβγού  το οποίο θα λειτουργήσει , ως « Καφενείο- Καφεπαντοπωλείο-Ψησταριά αναψυκτήριο» µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µίσθωµα)  50.00  € µηνιαίως   .    Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 10/10/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.µ έως 10,30 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.    Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί  όλοι οι ενδιαφερόµενοι   αφού προσκοµίσουν  γραµµάτιο κατάθεσης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισµένης Τράπεζας  ποσού 60,00 € υπέρ του ∆ήµου.  Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του ∆ήµου ∆ωδώνης , απ΄ όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν  γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια υπάλληλος Παρθενία Λέφα τηλ 2654360126).   

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 09:42

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech