• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.
Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 11:47

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης, έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθ.1 παρ.2 εδαφ.ιε του Ν.3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012
 • Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
 • Την υπ’αρίθμ.288/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 • Την αρ.πρωτ.: 11983/25-01-2018 εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της αρ.288/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: « Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με διάρκεια έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών»
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δωδώνης ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3332/τ.Β΄/27-12-2013.

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

         Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων και ΔΕ τεχνιτών οικοδομικών έργων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών του Δήμου Δωδώνης για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια ως κατωτέρω:

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ 

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

 

6

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. (Απολυτήριος τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527 )

Δύο (2)  μήνες

ΔΕ

Τεχνίτες

Οικοδομικών Έργων 

4

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος – Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών-γύψου-επιχρίσματος- μονώσεων- σκυροδέματος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: IEK ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 Ή ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 

Δύο (2)  μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 21 παρ.6 Ν.2190-1994)
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του υπαλληλικού κώδικα.

B.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιοδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, β) ότι  δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα  έχει παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)
 6. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
 7. Για την απόδειξη της εμπειρίας (όπου απαιτείται):

      Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

      Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
  • Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Γ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Διαύγεια και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δωδώνης (κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 πρακτικού ανάρτησης)

Δ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα  Δωδώνης, Αγία Κυριακή Θεριακησίου στο γραφείο Πρωτοκόλλου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.                                               

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

                                                                                         

 

                                                                                                                                 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

         Εσωτερική Διανομή:                                                                             

1.Γρ.Δημάρχου                                                                                                           

2.Γραφείο Αντιδημάρχου κ.Θεοχάρη                                                                            

3.Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

4.Γραφείο Μισθοδοσίας   

                                                                                 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 11:50

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech