Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 11:39

Αποδοχή παραίτησης Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητα Ασπροχωρίου κ. ΛΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του Νικολάου

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η     115/2017

    Ο Δήμαρχος Δήμου Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων

αφού έλαβε υπόψη του:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.3 και4, 55 παρ.1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.1 καθώς και άρθρο 58  του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • την υπ’ αριθ. 5996/23-6-2017 Αίτηση του κ. Χριστόφορου Λούση του Νικολάου με θέμα: «Υποβολή παραίτησης», με την οποία μας κάνει γνωστό ότι υποβάλει την παραίτησή του από τα καθήκοντα του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ασπροχωρίου Δήμου Δωδώνης για προσωπικούς λόγους
  • Την υπ΄ αριθμόν 130/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
  • Την ανάγκη  εύρυθμης λειτουργίας και εκπροσώπησης της Τοπικής Κοινότητας Ασπροχωρίου του Δήμου Δωδώνης           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Αποδέχεται την από 23/06/2017 παραίτηση, από το αξίωμα του Εκπροσώπου της Τοπικής ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ,  του κ. ΛΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του Νικολάου για προσωπικούς λόγους

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τα όσα ισχύουν.

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ    

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120