Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 10:42

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αγ. Κυριακη   31 / 5 /2017

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ:  4467

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την υπηρεσία

«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν. 3979/2011)»

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  125.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  100.806,45 ΦΠΑ : € 24.193.55 ) για χρονικό διάστημα από την έναρξη παροχής πραγματικής υπηρεσίας και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  http://www.promitheus.gov.gr,

 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς Ημερομηνία δημοσίευσης στο      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Ημερομηνία έναρξης  Υποβολής Προσφορών Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
http://www.promitheus.gov.gr 5 /6 /2017

12 / 6 / 2017

13:00:00

6 / 7 / 2017

13:00:00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120