Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 13:33

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων Κύριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

 

      Ο Δήμος Δωδώνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερό-μενων ανά κατηγορίες μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017

 

ΚΑΛΕΙ

 

     Τους ενδιαφερόμενους μελετητές δημοσίων έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του Δήμου Δωδώνης βάσει του άρθρου 118 παρ 5 του Ν. 44125/2016 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δωδώνης (Διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου, ΤΚ 45500, τηλ: 26543-60100, φαξ: 26543-60120) εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 05/06/2017, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του μελετητικού πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ. Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχειά του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016», είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 13:37

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120