Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 08:44

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 02-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 2αν του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 )
1. Ορισµός δικηγόρου δικάσιµος 5-11-2015

2. Ορισµός δικαστικού Επιµελητή

3. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 10-11- 2015 )

4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών»

5. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015

6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015 7. Ψήφιση πιστώσεων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2-11-2015 αγωγή Βασιλείου Δόση κατά Δήμου)
2. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Αθηνών 23-10-2015 αγωγή Εκδόσεις Σοφίας Μοσχανδρέου και Σία Δετερόρρυθμος εταιρεία κατά Δήμου.
3. Ορισμός δικηγόρου (αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας τροποποίησης της με αριθμ. οικ.170753/30-9-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» …
4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ασφαλτοστρώσεις οδοποιίας Μαντείου»
5. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράμματος.
7. Ψήφιση πιστώσεων των κληροδοτήματων Νικολάου ημήτρη - Σπ. Τζώρτζη και Θεοχάρη Ζηκίδη».
8. Ψήφιση πιστώσεων των κληροδοτήματων Σπυρίδωνα Τζώρτζη Τ.Κ.
Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών –Μπεστιάς εκπλήρωση σκοπού.
9. Ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με 157 /2015
10. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού
Προγράμματος οικον. έτους 2015

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 11:52

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 30/9/2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 30ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της
εβδομάδος Tετάρτη και ώρα 20.30

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22 αν του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση οδού προς Μιχαίϊκα» 2. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών» 3. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δηµοτικών οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασίας και Οικισµού Ζωοδόχου πηγής». 4. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ραµεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαµενής . 5. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση δρόµου στην Τ.Κ Μαντείο ∆ήµου ∆ωδώνης» 6. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού κάτω Λίππα- Αχλαδέα» 7. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση οδού προς Βουλιάστα» 8. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015 9. .Ορισµός δικηγόρου (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων δικάσιµος 5-10-2015 αγωγή Απ. Ορφανού κατά ∆ήµου 10. Ορισµός δικηγόρου (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων δικάσιµος 5-10-2015 αγωγή Απ. Ορφανού κατά ∆ήµου 11.Ορισµός δικηγόρου (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων δικάσιµος 5-10-2015 αγωγή Απ. Ορφανού κατά ∆ήµου 12. Ορισµός δικηγόρου (Συµβούλιο Επικρατείας 9-12-2015) 13. Ορισµός δικηγόρου ( δικάσιµος 23-10-2015 (Ειρηνοδικείο Αθηνών αγωγή Σοφία Μοσχανδρέου ΗΧΩ δηµοπρασιών) 14. Ορισµός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2-11-2015 αγωγή Βασιλείου ∆όση κατά ∆ήµου 15. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης χώρου 600Μ2 για την δηµιουργία Σταθµού Βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στο ύψωµα ΠΑΤΩΜΑΤΑ της Τ.Κ Κοπάνης του ∆ήµου ∆ωδώνης 16.Ψήφιση πιστώσεων σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση ∆.Σ
17. Έγκριση Αρχιτεκτονικής µελέτης: Αποκατάσταση –ανάδειξη Ι.Μ Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Τ.Κ Ρωµανού ανάθεση 179/2014
18. Έγκριση µελέτης Ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης Αποκατάσταση – ανάδειξη Ι.Μ Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Τ.Κ Ρωµανού.
19. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράµµατος

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 14:35

Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής

Πρόσκληση για δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.µ 

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια στην Τ.Κ Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε Ιωαννίνων.

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης 5.473,34€ για την σύναξη Ηλεκτρολογικής μελέτης «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης στο πλαίσιο διασυνοριακού  προγράμματος Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013
2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
3. Ορισμός δικηγόρου( οικόπεδο Συνεταιρισμού Μουσιωτίτσας)
4. Ορισμός δικηγόρου Ιερός Ναός Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Επισκοπικού κατά ήμου (δικάσιμος για 16-09-2015)
5. Αποδοχή κληρονομιάς Νικολάου Μπάρμπα

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚΑ΄87):

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση
ημοτικού Σχολείου ραμεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαμενής
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Βελτίωση δημοτικών
οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασίας και Οικισμού Ζωοδόχου πηγής
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποπεράτωση
γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση οδού Κάτω
Λίππα –Αχλαδέα
5. Ψήφιση πίστωσης α)300,00€ για το κληροδότημα Ν. ημήτρη για
τέλεση μνημόσυνου και β) 135,50 για πληρωμή εφημερίδας
6. Ορισμός δικηγόρου
7. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση Ηλεκτρ/κής μελέτης
«Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία
του Αρχαιολογικού χώρου ωδώνης στο πλαίσιο διασυνοριακού
προγράμματος Interreg Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013
8. Επικύρωση πρακτικού τεχνικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού
για Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του ήμου ωδώνης
στην υλοποίηση του έργου MileSTONES Joint action for the promotion
of the common cultural characteristics focused on the two ancient
theaters of Foiniki and Dodoni.
9. Επικύρωση πρακτικού Οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του
αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για Υπηρεσίες συμβούλου για
την υποστήριξη του ήμου ωδώνης στην υλοποίηση του έργου
MileSTONES Joint action for the promotion of the common cultural
characteristics focused on the two ancient theaters of Foiniki and
Dodoni

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 12:20

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03-08-2015

    Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 
     Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι η εκδήλωση γίνεται στις 8- 8-2015 και δεν υπάρχει εύλογος χρόνος για τον πλειοδότη για την δήλωση της στην εφορία , το Ι.Κ.Α κ.λ.π 
     1. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση πλατείας (το τμήμα που αφορά την περιφραγμένη αυλή του καταργημένου Σχολείου) Τ.Κ Κοπάνης για την διενέργεια εκδήλωσης.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120