Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 13:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-03-2016


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»
2.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Διαπλάτυνση- βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης»
3.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου 600Μ2 για τη δημιουργία Σταθμού Βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Τ.Κ Κοπάνης
4. Ανάθεση μελετών
5.Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016
6.Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες – εργασίες
7. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας πλατείας (το τμήμα που αφορά την περιφραγμένη αυλή του καταργημένου Σχολείου) T.K Κοπάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 12:34

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου Ντούλια Ασφαλτόστρωση εσωτερικού
οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου
ωδώνης
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση-
αποκατάσταση δρόμου προς Μαντείο»
4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση οδού
προς Βουλιάστα»
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατεία Τ.Κ Κοπάνης για την
διενέργεια παραδοσιακού πανηγυριού
6. ΄Εγκριση μελέτης «Συλλογή ομβρίων υδάτων οικισμού Τύριας Τ.Κ
Μπαουσιών»
7. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου :Βελτίωση δημοτικών οδών
Τ.Κ Τερόβου
8. Ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 44/2016 απόφαση .Σ
(προμήθειες)
9. Ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 45/2016 απόφαση
.Σ(αναμορφώσεις)
10. Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης 615,00€ για ρύθμιση- τακτοποίηση
αυθαιρέτου στην πλατεία Τ.Κ ερβιζιάνων Ν.7148/13
11. Ψήφιση πιστώσεων:
12. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού
προγράμματος 2016
13. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος Θεοχάρη
Ζηκίδη
14. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος
Θεοχάρη Ζηκίδη
15. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του
κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη
16. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του
κληροδοτήματος Νικολάου ημήτρη
17. Σύνταξη διετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του
κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τζώρτη

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016 12:14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 16-02-2016

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 16ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 13:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 

1. Ψήφιση πίστωσης 108.687,11€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: “ Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης”
2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/2016 και εκ νέου ανάθεση αυτής (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Θ.Ζηκίδη)
3. Εκμίσθωση ακινήτου Θεοχάρη Ζηκίδη
4. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 6.4.2016 κληροδότημα Νικ. Δημήτρη κατά Αν.Μπεράτη)
5. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου προσφυγή ήμου 13-4-2016)
6. Ορισμός δικηγόρου ( Εφετείο δικάσιμος 16-3-2015 άσος Μελιάς)
7. Δημοπρασία Κοπάνης (κεραίες στη θέση Πατώματα)
8. Ψήφιση προμηθειών οικον. έτους 2016
9. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων:
10. Ψήφιση πιστώσεων

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 13:10

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-01-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 
    1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: ∆ιαπλάτυνση – Βελτίωση κεντρικού δρόµου Τ.Κ. Κωστάνιανης

    2. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων

    3. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄τριµήνου 2015

    4. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη

    5. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Σπυρίδωνα Τζώρτη Αγίου Ανδρέα, Αρτοπούλας, Μπεστιάς και Μπαουσιών 6. Σύνταξη Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2016 κληροδοτήµατος Νικ. ∆ηµήτρη

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016 13:49

Προσκληση Δ.Σ. 29-01-2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 29ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 13:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 29ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.                                                                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Γνωμοδότηση   για το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2016.

2. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2016

3. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Δωδώνης  οικον. έτους 2016. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (30-12-2015) και ώρα 10 π.μ οπότε και θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 09:49

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 17-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17 ην     του µηνός Νοεµβρίου  του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 2-12-2015 Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά  Ζυγούρη Αναστασίας 101 κατοίκων απαλλοτριώσεις έκτασης 159.263,04 τ.µ  από Φιλιππιάδα  έως Εγνατία για διάνοιξη ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ)

2. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  οικον. έτους 2016

3. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015  

4. Απόφαση Οικον. Επιτροπής  για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της 342/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

5. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Βασιλείου Σιόντη για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών»

6. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Λιανός Κ. Αναστάσιος $ Σία Ε.Ε για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ραµεσιών και τοίχου αντιστήριξης δεξαµενής»

7. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Γκόντρα Κων/νου για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα Αχλαδέα»

8. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Τσέκα Ιωάννη για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση  δρόµου στην Τ.Κ  Μαντείο ∆ήµου ∆ωδώνης»

9. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Παπαζώη  Ιωάννη για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση οδού προς Βουλιάστα»

10. Έλεγχος δικαιολογητικών του αναδόχου Πορφύρης Κατασκευαστική- Ενεργειακή & Σία Ε.Ε για την υπογραφή της σύµβασης του έργου: «Βελτίωση δηµοτικών οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασία και οικισµού Ζωοδόχου Πηγής» 11. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή του ∆ιαχειριστή-λογιστή κληροδοτήµατος Σπ. Τζώρτζη 12. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράµµατος οικον. έτους 2015

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 12:52

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 04-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 4 ην του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015

     Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικήςπαραλαβής του έργου«Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ρωμανού »,  την Τετάρτη 4-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120