Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 12:42

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 21-06-2016

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 21ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος T ρίτη και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25  του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
1. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας
για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση δρόμου προς Οικισμό
Θανέων Τ.Κ Τερόβου (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου).
2. Ψήφιση πίστωσης 25.000,00€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας
για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση δρόμου προς Οικισμό
Σπιθάρι Τ.Κ Μουσιωτίτσας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου).
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου:
Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών.
4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου:
Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τ.Κ Ραβενίων.
5. Ανάθεση μελετών
6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού
Προγράμματος οικον. έτους 2016
7. Ψήφιση πιστώσεων
8. Ορισμός δικηγόρου (σύνταξη γνωμοδότησης )
9. Ορισμός δικηγόρου(απαλλοτριώσεις Σελλών)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στοΔημοτικό Κατάστημα την 16 του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε (Υποκατηγορία Α2 ,ομάδα 5) που αφορά λατομείο σχιστολιθικών πλακών ,θέση «Ζτόκος» της Τ.Κ Σιστρουνίου, Δήμου, Δωδώνης Π.Ε Ιωαννίνων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16  του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
2. ΄Ελεγχος δικαιολογητικών της ΒΛΑΧΑΣ Π.Σ ΑΤΕ για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»
3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016.
4. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή
5. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή
6. Ψήφιση πιστώσεων
7. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2016
8. Ψήφιση πιστώσεων κληροδοτήματος Θ.Ζηκίδη
9. Συμψηφισμός ενοικίου μηνός Μαρτίου με λογαριασμούς νερού ύδρευσης αποχέτευσης (παγίων ) του ακινήτου Θ. Ζηκίδη (Πουλίτσα 1-3) για το χρονικό διάστημα που δεν ήταν μισθωμένο.
10. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών –σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016 13:28

Πρόσκληση Δ.Σ. 16-05-2016

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 16ην του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 10:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 21-04-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον. έτους 2015
2. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «πρατήριο άρτου –γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής της ρόσου Γιαννούλας του Θωμά στην Τ.Κ ερβιζιάνων»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα- Αχλαδέα»
2. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Μυροδάφνης»
3. Έλεγχος δικαιολογητικών της R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε για την υπογραφή της σύμβασης του έργου ιαπλάτυνση- Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης
4. ΄Εγκριση μελέτης « ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Μπαουσιών»
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας
6. Τριμηνιαία έκθεση οικον. Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2016
7. Συζήτηση επί της αριθμ.7/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων(υπόθεση Βασιλείου όση)
8. Συζήτηση επί της αριθμ.1734/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών(υπόθεση Θ. Τσιρόγκα &Σία Ο.Ε)
9. Συζήτηση επί της αριθμ.2431/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών(υπόθεση Μοσχανδρέου – εφημερίδα ΗΧ6 ημοπρασιών)
10. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016:
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
12. Ψήφιση πιστώσεων
13. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 11-5-2016 ιοικητικό Εφετείου προσφυγή «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» κατά ήμου Λ. Σουλίου
14. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου Α΄ Τριμελές 8-6-2016 προσφυγή . ιονυσόπουλος και Σία Ε.Ε κατά 93/2014 απόφασης Οικον. Επιτροπής( ENAKT σκουπίδια)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης προσκαλεί τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Αθηνών) την 22αν του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20.00

                                                                                 

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 29ην   του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 20.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

                 

                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                               ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ                                                                                                    

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 13:20

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 28-03-2016

               Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την  28ην     του μηνός    Μαρτίου  του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

  1. Ανάθεση μελετών
  2. Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016
    1. Εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120