Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 11:42

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03-07-2017

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 3ην του µηνός Ιουλίου του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Έγκριση ειδικής Αρχιτεκτονικής µελέτης : «∆ιαµόρφωση- Ανάπλαση εισόδων Τοπικών Κοινοτήτων Μαντείου ∆ωδώνης».

2. Ψήφιση πιστώσεων

3. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης καταστήµατος Τ.Κ Βαρλαάµ»

4. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης καταστήµατος Τ.Κ Ψήνας»

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Dημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού στις τοπικές Κοινότητες D.Ε Αγίου Δημητρίου 240/2015 Χατζηκώστας
2. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω
Μουσωτίτσας Τ.Κ Μουσιωτίτσαςγια 95/2016 Χατζηκώστας
3. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού στις τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Σελλών 241/2015 Μπουσμπούρας
4. Συζήτηση επί 59/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων υπόθεση
Β. Γιαννάκη
5. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή ( επίδοση παραίτησης έφεσης στον Παύλο Ντάφλο)
6. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή ( επίδοση κλήσης μαρτύρων σε αγωγή Απ. Ορφανού)
7. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 1-11-2017 καθορισμός οριστικής τιμής απαλλοτριώσεων Επισκοπικού)
8. Ψήφιση πιστώσεων
9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
10. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου
11. Συμψηφισμός ενοικίων κληροδοτήματος Θ. Ζηκίδη με ανεξόφλητους
λογαριασμούς

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 13:59

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 27-06-2017

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 27ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 13:02

Αριθ. Απόφασης Δ.Σ. 74/2017

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υδραυλικής μελέτης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τερόβου»

     Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29ην του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Αναστασία Γούση του Θεοδούλου στην Τ.Κ Βαργιάδων

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29ην του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. ΄Εγκριση Η/Μ μελέτης : «Αποκατάσταση- ανάδειξη Ι.Μ Μεταμόρφωσης
Σωτήρος Τ.Κ Ρωμανού»
2. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων-εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου
3. Ψήφιση πιστώσεων
4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων
συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»
6. Συζήτηση επί της γνωμοδότησης δικηγόρου για την υπόθεση Παύλου Ντάφλου
7. Τριμηνιαία έκθεση οικον. επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού A΄ τριμήνου 2017
8. Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών –σπουδαστών και φοιτητών ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης καθώς και για όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ Κουμαριάς
9. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικ.Δημήτρη»
10. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Σπ. Τζώρτζη»
11. Έγκριση ισολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη»
12. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικ. Δημήτρη»
13. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα
Τζώρτζη»
14. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 κληροδοτήματος «Θεοχάρη Ζηκίδη»
15. Εκμίσθωση καταστημάτων (2) κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη
16. Ψήφιση πίστωσης 43,40 € κληρ. Νικ. Δημήτρη για πληρωμή Κων/νου
Αθανασόπουλου (επίδοση σε Μπεράτη)

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 07:23

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 29-05-2017

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 29ην του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,45 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Γνωμοδότηση σε αίτημα της Ιονίας Οδού σχετικά με την κατασκευή «Οδού πρόσβασης σε υδατοδεξαμενή στην περιοχή Πέρδικα
Ιωαννίνων, ως ανεξάρτητο από την Ιόνια οδό έργο(Δασική οδοποία)
2. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στον Γεωργιάδη Νικόλαο του Κων/νου στην Τ.Κ Κοπάνης
3. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς Οινοπνευματωδών ποτών- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Αγγελική Κολιγιάννη του Δημητρίου στην Τ.Κ Βαργιάδων
 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
28η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Ορισμός δικηγόρου Σύνταξη γνωμοδότησης υπόθεση Παύλου Ντάφλου)
2. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Αποστόλου Ορφανού κατά Δήμου πληρωμή έργου)
3. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 3-5-2017 Απαλλοτριώσεις Πεστών Αγ.Τριάδας ,Σκλίβανης οδική σύνδεση Ιόνιας με γέφυρα πλάκας)
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση πλατείας Τ.Κ Κοπάνης
5. Ψήφιση πιστώσεων
6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων τεχνικού προγράμματος του Δήμου
7. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2017
8. Ανάκληση της 194 παρ 6/2016 απόφασης της Οικον. Επιτροπής που αφορά το έργο: Αποκατάσταση τοπικών οδών Βαλανιδιάς
4.000,00€

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 07:55

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 28-04-2017

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28ην του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120