Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης

Θεοχάρης Γεώργιος

Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Θεοχάρης Γεώργιος, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

 

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

  • Του γραφείου προγραμματισμού, οργάνωσης, πληροφορικής και διαφάνειας
  • Του γραφείου θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας
  • Του τομέα παιδείας και δια βίου μάθησης
  • Του τομέα απασχόλησης και τουρισμού
  • Του γραφείου Οικονομικών θεμάτων

Εξουσιοδοτείται να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των  δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε του ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 114/Α΄ /2006 ΆΡΘΡΟ 22 Β.Δ. 15-6-1959 Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/1959), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous information you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low will isn't the same as impotence, but numerous similar aspects that stifle an hard-on can also reduce your desire. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120